ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 – Definities

 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.  3D-expo BV:  De besloten vennootschap die eigenaar is van het online platform en het virtuele beurscomplex waarop en waarin virtuele beurzen of andere evenementen   kunnen plaatsvinden.

Zij is ook de vennootschap die de ruimtes op het platform en in het beurscomplex verhuurt en is ook de organisator van online beurzen. 3D-expo bouwt en beheert ook verschillende websites voor diverse beurzen.

2.  Medecontractant/Exposant:  De natuurlijke of rechtspersoon die met 3D-expo BV een overeenkomst voor deelname aan 1 of meerdere beurzen sluit en/of het huren van 1 of meerdere expohallen en/of ruimtes, of die  3D-expo BV opdracht geeft tot uitvoering van bepaalde diensten en leveringen zoals bv.  het laten ontwikkelen van beursstanden, publiciteit... Deze overeenkomsten kunnen tot stand komen zowel door inschrijving online, door ondertekening van een offerte, bij overeenkomst per email of op andere schriftelijke wijze waardoor een bindend contract ontstaat.

3. Beurs/beurzen: de beurzen die gehouden worden op het online platform, in het digitale beurscomplex of in één van de digitale beurshallen van 3D-expo BV, op diverse websites, of een ander digitaal platform.

4. Offerte:  het door 3D-expo BV schriftelijk opgestelde voorstel voor deelname aan een bepaalde online beurs of aan meerdere bepaalde beurzen. 3D-expo BV is gerechtigd, zolang er met een exposant nog geen overeenkomst gesloten is, de offerte ten allen tijde in te trekken.

5. Overeenkomst:  een verbintenis die tussen 3D-expo BV en de medecontractant en/of exposant wordt gesloten. Deze overeenkomst kan zowel online  worden gesloten of gesloten zijn online via de website van 3D-expo BV, of via alle andere platformen of websites die door 3D-expo BV beheerd worden, per mail of per getekend document of getekende offerte bij 3D-expo BV of bij de medecontractant en/of exposant ter plaatse.

6. Standruimte: de in vierkante meters uitgedrukte en aan de exposant ter beschikking gestelde oppervlakte voor de digitale beursstanden.

7. Stand/beursstand:  de digitale beursstand die zal getoond worden op de website die door bezoekers kan bekeken worden.

8. Deelnamebevestiging:  de door 3D-expo BV opgestelde bevestiging, waarin 3D-expo BV verklaart aan de exposant dat deze kan deelnemen aan de beurs waarvoor hij of zij  zich inschrijft.  Deze bevestiging kan zowel per mail als per post verzonden worden, alsook als fysiek document overhandigd worden ter plaatse bij 3D-expo BV of bij exposant.

9. Deelnamekosten:  Alle door exposant aan 3D-expo BV  verschuldigde kosten in verband met zijn of haar beursdeelname, zowel kosten voor standruimte, bouwen van en/of wijzigingen aan digitale beursstanden, huren van expohallen en/of -ruimtes en alle kosten daarmee verband houdend zoals kosten verband houdend met publiciteit of andere activiteiten waarvoor medecontractant en/of exposant deelname bevestigt of bevestigd heeft.

10. Hotspots:  De interactieve punten die op een digitale beursstand geplaatst worden, en waar bezoekers van de beurs of beursstand op kunnen klikken en zo verder geleid worden naar de website van exposant, naar foto’s, video, catalogus, of gelijk welke info die  exposant wil tonen via deze hotspots.

11. Uploads:  Alle info van de exposant (Bedrijfsnaam, logo) die op de stand geplaatst wordt, alle foto’s die op de stand geplaatst worden  en alle info die exposant aan bezoekers wil tonen via de hotspots (video, link naar website, catalogus, contactformulier, enz.)

 

Artikel 2 – Identiteit van 3D-expo BV

 3D-expo is een besloten vennootschap die als doel heeft het uitbaten van een virtueel beurscomplex dat gekoppeld is aan een online platform en 1 of meerdere websites waarop en waarin online beurzen, evenementen, meetings… kunnen georganiseerd worden en waarop of waarin digitale standruimtes en/of beursstands kunnen gehuurd worden.

3D-expo is gevestigd te 9140 Elversele, Nieuwe Steenweg 91

Bestuurder Dirk Maes

BTW nr BE 0756.933.560

  

Artikel 3 – Toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden en onze betalingsvoorwaarden:

1. Elk aanbod van 3D-expo BV,  elke tot stand gekomen overeenkomst, zowel ter plaatse bij 3D-expo BV als bij medecontractant en/of exposant, via email, als op afstand  via een website van een bepaalde beurs, het online platform van 3D-expo BV en alle andere websites of portalen die door 3D-expo BV beheerd worden, alle  offertes en alle bestellingen vallen onder onze algemene voorwaarden en onze betalingsvoorwaarden, die door medecontractant en/of exposant worden aanvaard. Voor bepaalde beurzen zijn specifieke voorwaarden van toepassing, deze specifieke voorwaarden zijn terug te vinden op de website van die bepaalde beurs en primeren op onze algemene voorwaarden.

 2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan exposant ter beschikking gesteld via publicatie op de site. Alle exposanten worden dus geacht kennis te hebben van deze algemene voorwaarden, en bij een bevestiging van deelname, bij ondertekening van een offerte of bij welke andere bestelling ook, deze voorwaarden als enig geldige te zullen aanvaarden, zelfs als ze in tegenspraak zijn met de algemene en bijzondere voorwaarden van medecontractant en/of exposant. Enkel onze algemene voorwaarden zullen dus afdwingbaar zijn. Andere voorwaarden kunnen ons enkel binden indien deze voorafgaandelijk en schriftelijk werden aanvaard.

3. 3D-expo BV behoudt zich steeds het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De versie  die dient aangeklikt te worden bij een online reservatie/bevestiging van deelname of  die op datum van ondertekening van een offerte op de website staat is steeds de versie die op dat moment geldig is.

 

Artikel 4 – Data van beurzen

 1.   Deelname aan de beurzen gebeurt steeds met een  contract voor een bepaalde periode. Dit kunnen ook maandelijkse of jaarlijkse contracten zijn die  automatisch verlengd worden tot exposant zijn of haar inschrijving schriftelijk stop zet. Data en looptijden van een welbepaalde beurs kunnen  op de site  van die beurs geraadpleegd worden, en primeren op algemene data en looptijden.

2.  Bij een eventuele wijziging van data blijft de overeenkomst van deelname onverkort van kracht. Bij een eventuele annulatie of stopzetting van een beurs door 3D-expo BV zal exposant in geen enkel geval aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. Alle eventuele voorschotten en betalingen die ingeschreven exposanten op dat moment al betaald zouden hebben zal 3D-expo BV onverwijld terug storten berekend in percentage van de nog lopende tijd van het contract.

 

Artikel 5 – Overeenkomst

1.  Op het moment dat een exposant intekent voor een beurs , verklaart hij door zijn intekening dat hij of zij weet hoe alles verloopt voor deelname aan die beurs, hoe alle standen er uit zien of kunnen zien, de oppervlakte van standplaats en stand, en wat de totale prijs voor zijn of haar inschrijving  bedraagt, ook al zijn de prijzen afzonderlijk opgegeven voor standplaats, stand, en andere kosten of diensten.

2.  Op het moment dat een exposant intekent voor 1 of meerdere beurzen kan hij of zij deze overeenkomst niet meer annuleren, ook al is deze overeenkomst online en op afstand afgesloten. Bij intekening voor deelname aan 1 of meerdere beurzen dienen deze algemene voorwaarden gelezen en aanvaard te worden, en kan exposant zich later dus niet herroepen op het feit dat deze voorwaarden hem of haar niet bekend zouden zijn.

3.  De exposant is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die het gevolg zijn van het aangaan van de overeenkomst van deelname, ongeacht op welke wijze zijn deelname tot stand is gekomen.

4.  De exposant verklaart alle consequenties van de inschrijving die voortvloeien uit zijn inschrijving of door ondertekening van een offerte te zullen aanvaarden, ook al is een ondertekening gedaan door een niet tekeningsbevoegde.

5.  Een persoon die of bedrijf dat interesse heeft om deel te nemen aan 1 of meerdere beurzen, kan een optie vragen op een standplaats en/of stand d.m.v. email of contactformulier . 3D-expo BV zal hiermee rekening houden bij het toekennen van de standplaatsen en beursstanden, maar kan geen enkele garantie geven dat de gereserveerde standplaats of beursstand effectief later aan die persoon of bedrijf kan toegekend worden. Indien 3D-expo BV een  beursstand waar een optie voor gevraagd is aan een andere exposant zou toewijzen, kan 3D-expo BV op generlei wijze verplicht worden tot enige schadevergoeding.

6.  Offertes zijn steeds geldig tot 30 dagen na datum van de offerte. Na die datum is 3D-expo niet meer gehouden tot de prijzen in de offerte vermeld. Aanduidingen van prijzen in catalogi, folders, websites, etc. gelden in ieder geval steeds slechts indicatief. Enkel een uitgeschreven offerte uitgaand van 3D-expo BV zelf kan ons verbinden voor zover ze onvoorwaardelijk werd aanvaard binnen de geldigheidstermijn. Offertes en bevestigingen van bestellingen gelden enkel voor de karakteristieken daarin beschreven, bepalingen uit lastenboeken, plannen en andere documenten, waarnaar niet uitdrukkelijk wordt verwezen in de offertes en bevestiging van de bestellingen zijn niet-tegenstelbaar aan ons.

7. Alle prijzen worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gegeven exclusief BTW, gezien beursdeelnames vrijwel B2B contracten zijn. Mocht het zich toch voordoen dat een particuliere klant een bepaalde dienst of levering wenst, zal de prijs inclusief BTW opgegeven worden.

8. Toegestane kortingen geven nooit aanleiding tot verworven rechten. 3D-expo BV zal steeds het recht hebben, bestelling per bestelling, ofwel een korting toe te staan ofwel dit niet te doen.

9. Opgegeven uitvoeringstermijnen hebben slechts een indicatief karakter. Behoudend andersluidend beding kan de niet-naleving van de uitvoeringstermijn nooit ingeroepen worden door de medecontractant en/of exposant om een eis in schadeloosstelling of tot ontbinding van de overeenkomst te stellen.

 

Artikel 6 – Looptijd, verlenging en annulatie van een bestelling en/of contract

1.  Contracten kunnen looptijd hebben voor de duur van een bepaalde beurs, maar voor bepaalde beurzen zijn ook maandelijkse en jaarlijkse contracten mogelijk. Een contract voor de looptijd van een beurs loopt automatisch af na het einde van die beurs. Maandelijkse contracten gaan steeds in op de 1e dag van de maand en eindigen op de laatste dag van de maand. Jaarlijkse contracten gaan steeds in op 1 januari en eindigen op 31 december van het jaar.

2.  Maandelijkse contracten worden automatisch verlengd met een maand, jaarlijkse contracten worden automatisch verlengd met een jaar, tot het moment dat exposant zijn deelname schriftelijk stop zet. Stopzetting van een lopend contract kan uiterlijk 30 dagen voor een automatische verlenging begint te lopen.

Indien het contract niet binnen deze termijn stopgezet wordt, zal exposant er aan gehouden zijn het bedrag van het volgende contract nog te betalen. De beursstand zal dan ook nog te zien zijn voor deze termijn.

3.  Indien een exposant een contract laat lopen voor opeenvolgende periodes, heeft de exposant  dan de mogelijkheid om voor elke volgende periode 2 uploads te wijzigen in de beursstand. Exposanten die een jaarcontract afsluiten, hebben ook de mogelijkheid om elke maand 2 uploads te wijzigen . Deze uploads kunnen o.a. zijn: aanpassingen aan aanbod van vacatures, andere video, andere bedrijfsinfo, …. De beursstand an sich en de hotspots of plaatsen van hotspots kunnen niet gewijzigd worden. Indien exposant toch wijzigingen wil aanbrengen aan de constructie van de beursstand zal hiervoor een meerprijs aangerekend worden van 390 euro. 3D-expo BV kan steeds bepaalde wijzigingen weerhouden, zonder dat ze daar verantwoording voor hoeft af te leggen.

Wijzigingen van uploads dienen steeds aangeleverd te worden uiterlijk 10 dagen voor het begin van de verlenging of voor het begin van elke maand bij jaarcontracten. Wijzigingen die na die datum doorgegeven worden, kunnen niet meer aangepast worden op de stand, en kunnen pas ingaan bij de daaropvolgende verlenging.

4.  Vanaf het moment dat  een exposant zich ingeschreven heeft voor een beurs, is het niet mogelijk deze nog te annuleren. Exposant zal dan steeds gehouden zijn om het bedrag voor de eerstkomende periode waarvoor hij ingeschreven heeft te betalen. Exposant heeft dan wel het recht om voor die periode ook nog een beursstand te hebben.

5.  Een overeenkomst kan nooit aan derden worden overgedragen.

6.  Bij beurzen waar maandelijkse of jaarlijkse contracten gelden, is 3D-expo is steeds gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving of per emailbericht aan exposant aan te passen. Deze prijsaanpassingen zullen steeds pas ingaan bij een verlenging van deelname. Indien exposant hiermee niet akkoord gaat, kan exposant zijn deelname stopzetten door middel van schriftelijke mededeling en per email, doch uiterlijk 10 werkdagen voor de verlenging aanvangt. Indien exposant zijn stopzetting niet binnen die termijn doorgeeft, zal hij of zij gehouden zijn tot volledige betaling van de eerstvolgende periode.

7.  3D-expo heeft steeds het recht om een exposant of zijn of haar beursstand te verwijderen van de beurs en van de website, indien blijkt dat exposant of derden misbruik maken van de website of indien er sprake is van onregelmatigheden, ongeacht de oorzaak. Exposant zal er op dat moment toe gehouden zijn een schadevergoeding te betalen, die zal vastgesteld worden aan de hand van de ernst van de feiten.

8. Een bestelling of deelname houdt steeds een bindend contract in. Ingeval de medecontractant en/of exposant de bestelling annuleert om welke redenen ook, zal deze automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande immorastelling gehouden zijn tot de betaling van een forfaitaire schadevergoeding wegens contractbreuk, ten belope van 25% van het bedrag van de bestelling, of indien de  kosten die door 3D-expo BV reeds gemaakt zijn op het moment van de annulatie, tot de volledige betaling van de reeds gemaakte kosten.

 

Artikel 6 – Standen en hotspots

1. Bij deelname aan de beurzen  heeft een exposant de keuze uit 4 standplaatsen  met diverse afmetingen: 4m x 8m, 4m x 16m, 8m x 10m en 10m x 20m.

3D-expo BV heeft  een ruime databank van digitale beursstanden in deze afmetingen beschikbaar, waaruit een exposant vrij zijn stand kan kiezen. Standplaats en beursstanden moeten steeds idem afmetingen hebben om met mekaar gecombineerd te kunnen worden.

Van alle standen zijn meerdere foto's uit verschillende hoeken genomen. De exposant kan kiezen vanuit welke hoek de stand op de beurs te zien zal zijn. Dit zal dan ook de gezichtshoek zijn waar alle foto's en hotspots zullen ge-upload worden. Op eventuele grond- of beursplannen zal wel telkens de stand in vlakke stand getoond worden.

 

 VIP beursstand 10m x 20m. Hierin is inbegrepen:

 • Digitale exporuimte en beursstand van 10m x 20m

 • Aantal foto’s die in het ontwerp van de beursstand van keuze standaard voorzien zijn.

 • Mogelijkheid tot 2 gratis ontwerpwijzigingen (wijziging kleur van stand of andere aanpassingen). Structurele wijzigingen van stand zijn niet mogelijk. Per bijkomende wijziging 140,00 euro.

 • Mogelijkheid tot 1 extra gratis wijziging na upload foto’s en hotspots, per bijkomende wijziging 140,00 euro.

 • 4 hotspots, per bijkomende hotspot, inclusief uploads 140,00 euro.

 • Stand mag tijdens de looptijd  van een beurs of een contract gebruikt worden voor publiciteit op eigen website of andere online toepassingen. Voor deze optie wordt Embed code aangeleverd indien desbetreffende exposant daarom verzoekt

 • Stand kan opnieuw gebruikt worden bij deelname aan andere beurzen indien exposant een standruimte huurt die idem is aan de beursstand waarmee hij of zij reeds eerder deelgenomen heeft. Indien exposant een vorige beursstand wil gebruiken op een andere beurs, en exposant wijzigingen wil aanbrengen aan hotspots of uploads, zullen deze aangerekend worden aan 140 euro per wijziging.

 • Volledig bedrijfsprofiel dat exposant of deelnemer volledig zelf kan uploaden volgens eigen wensen, met onder andere bedrijfsgegevens, foto's, video's, links naar bv. Linked-in, Facebook, ..profielen, ... dat kan bekeken worden door alle bezoekers van een bepaalde beurs.

 • Zoom functie zodat exposant direct met een bezoeker kan chatten en/of videochatten.

Gold beursstand 8m x 10m. Hierin is inbegrepen:

 • Digitale exporuimte en beursstand van 8m x 10m

 • Aantal foto’s die in het ontwerp van de beursstand van keuze standaard voorzien zijn.

 • Mogelijkheid tot 2 gratis ontwerpwijzigingen (wijziging kleur van stand of andere aanpassingen). Structurele wijzigingen van stand zijn niet mogelijk. Per bijkomende wijziging 140,00 euro.

 • Mogelijkheid voor 1 gratis wijziging na upload foto’s en hotspots, per bijkomende wijziging 140,00 euro.

 • 3 hotspots, per bijkomende hotspot inclusief uploads 140,00 euro.

 • Stand kan tijdens de looptijd  van beurs of een contract gebruikt worden voor publiciteit op eigen website of andere online toepassingen. Voor deze optie wordt Embed code aangeleverd indien desbetreffende exposant daarom verzoekt.

 • Stand kan opnieuw gebruikt worden bij deelname aan andere beurzen indien exposant een standruimte huurt die idem is aan de beursstand waarmee hij of zij reeds eerder deelgenomen heeft. Indien exposant een vorige beursstand wil gebruiken op een andere beurs, en exposant wijzigingen wil aanbrengen aan hotspots of uploads, zullen deze aangerekend worden aan 140,00 euro per wijziging.

 • Volledig bedrijfsprofiel dat exposant of deelnemer volledig zelf kan uploaden volgens eigen wensen, met onder andere bedrijfsgegevens, foto's, video's, links naar bv. Linked-in, Facebook, ..profielen, ... dat kan bekeken worden door alle bezoekers van een bepaalde beurs.

 • Zoom functie zodat exposant direct met een bezoeker kan chatten en/of videochatten.

 

Zilver beursstand 4mx16m. Hierin in inbegrepen:

 • Digitale exporuimte en beursstand 4m x 16m

 • Aantal foto’s die in het ontwerp van de beursstand van keuze standaard voorzien zijn.

 • Mogelijkheid voor 1 gratis ontwerpwijziging (wijziging kleur van stand of andere aanpassingen). Structurele wijzigingen van stand zijn niet mogelijk. Per bijkomende wijziging 140,00 euro

 • Mogelijkheid voor 1 gratis wijziging na upload foto’s en hotspots, per bijkomende wijziging 140,00 euro.

 • Volledig bedrijfsprofiel dat exposant of deelnemer volledig zelf kan uploaden volgens eigen wensen, met onder andere bedrijfsgegevens, foto's, video's, links naar bv. Linked-in, Facebook, ..profielen, ... dat kan bekeken worden door alle bezoekers van een bepaalde beurs.

 • 2 hotspots, per bijkomende hotspot inclusief uploads 140,00 euro.

 

Brons  beursstand 4m x 8m. Hierin is inbegrepen:

 • Digitale exporuimte en beursstand 4m x 8m.

 • Aantal foto’s die in het ontwerp van de beursstand van keuze standaard voorzien zijn.

 • 1 Ontwerpwijziging (wijziging kleur van stand of andere aanpassingen), per bijkomende wijziging 140,00 euro.

 • 1 Wijziging na upload foto’s en hotspots, per bijkomende wijziging 140,00 euro.

 • 2 hotspots, per bijkomende hotspot inclusief uploads 140,00 euro.

 • Volledig bedrijfsprofiel dat exposant of deelnemer volledig zelf kan uploaden volgens eigen wensen, met onder andere bedrijfsgegevens, foto's, video's, links naar bv. Linked-in, Facebook, ..profielen, ... dat kan bekeken worden door alle bezoekers van een bepaalde beurs.

 

2. Een persoon die of bedrijf dat zou willen deelnemen aan een beurs kan steeds een aanvraag indienen voor een grotere stand, of voor een stand met meer opties. 3D-expo BV zal de mogelijkheden op dat moment bekijken, en indien het op dat moment mogelijk is een grotere stand aan te bieden, zal 3D-expo BV hiervoor een gepersonaliseerde offerte uitwerken.

 

Artikel 7 – Uploads en tijdslimieten

1. Alle standen zijn voorzien van plaats(en) waar bedrijfsnaam en logo van desbetreffende exposant kan opgeladen worden. Deze plaatsen zijn te zien bij de keuze van de standen, en kunnen niet gewijzigd worden.

2.  Exposant kan  zelf bepalen welke foto’s hij of zij wil gebruiken voor de ruimtes die hiervoor voorzien zijn op de ontworpen stand. Alle beschikbare plaatsen waar foto’s kunnen geplaatst worden zijn steeds genummerd op de stand. De foto’s die exposant wil opladen dienen ook zo genummerd te zijn in overeenstemming waar de foto’s dan geplaatst worden. Meer voorwaarden voor foto’s zie punt 7.6 en 7.7.

3. Exposant kan ook steeds zelf bepalen welke info hij wil zien achter de hotspots op de stand. Dit kan een link naar eigen website zijn, video, fiche met vacature, enz.

4.  Alle uploads en info dienen steeds uiterlijk 20 werkdagen voor aanvang van het contract doorgegeven te worden. Indien de uploads niet binnen deze termijn doorgegeven worden kan 3D-expo BV niet garanderen dat alle uploads  op de beursstand kunnen ge-update worden tegen datum van aanvang contract. Indien beursstand niet  kan ge-update worden tegen aanvang van het contract ten gevolge van te laattijdige doorgaven van uploads, kan 3D-expo BV hier nooit verantwoordelijk voor gesteld worden of kan 3D-expo BV nooit tot enige schadevergoeding verplicht worden.

5. Bestanden dienen volledig klaar te zijn voor uploads, er worden geen bewerkingen aan foto's, teksten, ... uitgevoerd door 3D-expo BV

6. Foto’s dienen aangeleverd te worden in stand zoals ze op de stand staan (liggend/staand) en in vergelijkbaar formaat t.o.v hoogte en breedte. 3D-expo draagt geen verantwoordelijkheid voor vervormingen van foto’s op de stand die veroorzaakt worden door niet competente foto’s.

7.  Exposant dient er steeds zorg voor te dragen dat alle info en uploads geschikt en nagekeken zijn voor hij deze uploads aan 3D-expo BV bezorgt. Indien blijkt dat na de aanpassingen op de stand er fouten in de uploads zitten, kan 3D-expo deze nog wijzigen maar hiervoor zal een meerprijs gevraagd worden van 190,00 per wijziging.

8. Als exposant een video wil uploaden achter een hotspot, zal 3D-expo BV deze video eerst moeten opladen op een extern video platform, omdat er geen andere mogelijkheid bestaat om een video achter een hotspot te uploaden. 3D-expo BV zal de grootst mogelijke voorzieningen treffen betreffende beveiliging van de gegevens. 3D-expo BV zal nooit verantwoordelijk kunnen gesteld worden of tot enige schadevergoeding kunnen verplicht worden mochten er zich een gegeven ogenblik zich toch problemen voordoen hieromtrent.

9.  De exposant heeft de verplichting om er voor te zorgen dat er geen uploads op de beurs geplaatst worden die:

aanstootgevend kunnen zijn voor anderen, uploads van dreigende, godslasterlijke, racistische of sexuele aard , uploads in strijd is met de wetgeving op welke wijze dan ook, uploads die computervirussen, trojans, worms, cancelbots of andere programmaroutines bevatten die bedoeld zijn om een computersysteem, computerprogramma’s of websites te beschadigen of te verstoren, uploads die direct of indirect links bevatten naar andere websites die voornoemde zaken bevatten of waarheen exposant geen recht heeft te linken… Deze uploads zijn een opsomming, doch zeker niet beperkt tot de uploads hier aangehaald.

Elke schade die aangebracht wordt aan het platform, de beurs en/of website, en die veroorzaakt zijn door zulke uploads, zal steeds op de exposant verhaald worden, met onmiddellijke uitsluiting van de beurs. 3D-expo BV kan nooit tot enige schadevergoeding verplicht worden indien zij een exposant om 1 van deze redenen uitsluit.

3D-expo behoudt ten alle tijden ook het recht om foto’s of andere uploads van deelnemende bedrijven te weerhouden of te verwijderen indien 3D-expo van mening is dat deze tegen deze regels en/of tegen de doelstelling van de beurs en/of de website in gaan.

3D-expo zal ook nooit verantwoording hoeven af te leggen indien zij bepaalde informatie die tegen haar gedragsregels in gaat niet op standen plaatst, en  deelnemende bedrijven zullen 3D-expo ook nooit tot enige schadevergoeding hieromtrent kunnen verplichten.

Indien 3D-expo bepaalde informatie of uploads weerhoudt om deze op de standen te plaatsen, en de uiterlijke termijn voor het aanleveren van uploads hierdoor overschreden wordt, kan 3D-expo ook nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het niet tijdig klaar zijn van de standen bij opening van de beurs, of kan 3D-expo ook nooit tot enige schadevergoeding hieromtrent verplicht worden.

10. Indien deelnemende bedrijven foto’s of context op hun stand zouden plaatsen waar eventueel copyright of andere rechten op gelden, en/of tegen hierboven vermelde zaken in gaan, kan 3D-expo hier nooit verantwoordelijk voor gesteld worden. Iedere procedure die hiervoor zou opgestart worden door derden zal steeds op de exposant verhaald worden.

11. Indien een bedrijf of persoon zich nog wil inschrijven binnen de 10 werkdagen voor aanvang van een  beurs of voor het ingaan van een nieuwe looptijd , dient op dat moment bekeken te worden of uploads voor de standen nog mogelijk zijn. Enkel een schriftelijke bevestiging door 3D-expo BV geldt als bewijs hiervoor. Indien deelname aan een beurs met vastgestelde looptijd niet meer mogelijk is zal het contract geannuleerd worden, voor beurzen met maandelijkse contracten waar eerstvolgende periode niet meer mogelijk is, zal  de deelname automatisch naar de daarop eerstvolgende periode doorgeschoven worden.

 

Artikel 8 – Betalingen en betalingsvoorwaarden

1.  3D-expo BV heeft het recht te factureren zodra de overeenkomst van deelname tot stand is gekomen.

2. De medecontractant en/of exposant is aansprakelijk voor alle aan 3D-expo BV verschuldigde kosten die op enigerlei wijze  verband houden met zijn deelname, ongeacht of deze kosten gemaakt zijn door de exposant zelf of door derden die handelen in zijn naam, en/of voor alle verschuldigde diensten en leveringen waarvoor medecontractant en/of exposant opdracht gegeven heeft.

3. Ook indien een afwijkend facturatieadres is opgegeven, blijft de medecontractant  en/ofexposant hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle kosten die verband houden met zijn deelname en/of bestelde diensten en leveringen.

4. Alle facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, contant en op vervaldag betaalbaar ter zetel van de firma. Behoudens andersluidend beding mogen onze vertegenwoordigers, agenten, bedienden of mandatarissen het bedrag van de factuur niet incasseren.

4. Bij  het afsluiten van een overeenkomst dient minimum 30% van het bedrag  betaald te worden binnen de 3 dagen zonder korting. Het restant van de factuur dient zonder korting uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de desbetreffende beurs betaald te zijn . Indien de betaling niet uitgevoerd is binnen die termijn,  zal 3D-expo BV het ontwerp van de beursstand stopzetten en /of de beursstand offline zetten tot het moment dat het openstaande bedrage volledig betaald is. Ook niet-betaling op vervaldag van enige andere factuur van ons aan de medecontractant en/of exposant, geeft ons het recht de dienstverlening en leveringen te schorsen.

Bij jaarcontracten kan er eventueel een andere betalingsmogelijkheid gevraagd of uitgewerkt worden, maar deze dient steeds schriftelijk aanvaard en bevestigd te worden door 3D-expo BV, zonder schriftelijke aanvaarding of bevestiging door 3D-expo BV blijven onze algemene betalingsvoorwaarden onverminderd van kracht.

5. Elk bedrag dat onbetaald blijft op vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlrente doen lopen aan 8%. Daarnaast zal de in gebreke blijvende  medecontractant/exposant onder dezelfde voorwaarden gehouden zijn tot een betaling van een forfaitair en onveranderlijk schadebeding gelijk aan 10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 150,00 euro, zelfde bepaling is van toepassing ingeval wij aan onze verplichtingen tekort komen.

6.  Niet betaling op vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere facturen, zelfs niet-vervallen, onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar.

7. Geleverde goederen en diensten blijven eigendom van 3D-expo BV tot de erop betrekking hebbende factuur volledig is voldaan. Het risico van de levering of dienst gaat evenwel reeds over op de medecontractant en/of exposant vanaf de levering of dienstverlening.

8. Alle klachten met betrekking tot geleverde goederen en diensten dienen op straffe van nietigheid te geschieden bij aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na de levering en/of uitvoering. Na deze vervaltermijn zal geen enkele klacht nog aanvaard worden en zullen de diensten en/of leveringen geacht worden zonder voorbehoud aanvaard te zijn.

9. Indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de medecontractant en/of exposant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de medecontractant en/of exposant, en/of door aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de medecontractant en/of exposant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, of in geval van wanbetaling van één of meerdere facturen, behoudt 3D-expo BV zich het recht , zelfs indien de aanneming reeds gedeeltelijk werd uitgevoerd, de gehele aanneming of een gedeelte ervan op te schorten en van de medecontractant en/of exposant geschikte waarborgen en/of onmiddellijke betaling te eisen. Indien de medecontractant en/of exposant weigert hierop in te gaan, behoudt 3D-expo BV het recht de gehele aanneming of een deel ervan te ontbinden lastens medecontractant en/of exposant. Dit alles onverminderd onze rechten op alle vormen van schadevergoeding en intresten.

10. De medecontractant en/of exposant aanvaardt dat de schadevergoeding waartoe wij eventueel zouden kunnen gehouden zijn ingeval van foutief handelen, en na bewijs van causaal verband tussen fout en schade door medecontractant en/of exposant, maximaal zal gelimiteerd blijven tot een bedrag gelijk aan de prijs zoals deze blijkt uit de onderliggende offerte, bestelling of contract.

 

Artikel 9 – Storingen en overmacht

1. 3D-expo BV werkt voor de hosting van de site, voor het abonnement van het grondplan, voor het uploaden van videos, … samen met externe firma’s. Deze externe firma’s zijn door 3D-expo BV zorgvuldig uitgekozen met betrekking tot hun dienstverlening, degelijkheid en stabiliteit. Indien er bij deze externe firma’s toch storingen zouden optreden met servers of programma’s, onjuiste of onvolledige overdracht van informatie,  of bij het internet an sich, zowel voor als tijdens een beurs en waardoor een beurs niet kan bekeken of gevonden worden, kan 3D-expo BV hier niet verantwoordelijk voor gesteld worden , tot enige terugbetaling van de lopende contracten of tot enige schadevergoeding hiervoor verplicht worden.

2. Gevallen van overmacht, en, om welke redenen ook, alle storingen en belemmeringen in het bedrijf en bij de aflevering, evenals alle redelijkerwijs onvoorzienbare gebeurtenissen bij ons of onze toeleveranciers, alle transportbelemmeringen of -vertragingen, stakingen etc. verlenen ons het recht onze leverings- en uitvoeringsverplichtingen, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief op te schorten.

 

Artikel 10 – Copyright

Alle beursstanden zijn eigendom van 3D-expo en mogen nooit gekopieerd, bewerkt, verkocht of doorverhuurd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 3D-expo BV. Bij overtreding hiervan zal 3D-expo BV elke overeenkomst met de exposant onmiddellijk stopzetten. 3D-expo BV kan bij zulke stopzetting nooit verplicht worden tot enige schadevergoeding of het terugbetalen van bedragen van nog lopende overeenkomsten.

3D-expo BV zal steeds een procedure opstarten bij  een overtreding van het copyright.

 

Artikel 11 – Privacybeleid

3D-expo BV hecht  veel waarde aan de bescherming van  persoons- en bedrijfsgegevens  en dat de privacy wordt gerespecteerd.

3D-expo zal steeds zorgvuldig omgaan met deze gegevens.

Ons volledige privacybeleid kan u ook op deze site vinden.

Ook alle medecontractanten en  exposanten, zowel van beurzen die lopende zijn, reeds afgelopen zijn of nog moeten aanvangen, zijn verplicht om de geldende wetgeving betreffende de privacy na te leven, zowel naar andere exposanten, bezoekers, 3D-expo BV of alle andere personen of bedrijven waar zij voor, tijdens en na de beurs mee in contact komen.

 

Artikel 12 – Geschillen

Alle geschillen zullen getrancheerd worden naar Belgisch recht, en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, zijnde de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, ofwel de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.

 

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt op 12 november 2020